Акционерное общество

«КОНИРАТ УН ЗАВОДИ»

«Qonirat un zavodi» Aksiyadorlik jamiyati эълон килади.

16 март 2017

          Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошкарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдикланган «Корпоратив Бошкарув Кодекси»  тавсияларини «Qonirat un zavodi» AJ уз фаолиятига 2016 йил 16 июлда жамият акциядорлар навбатдан ташкари умумий йигилишининг 2-сонли баёни карори билан  кабул килган эди.

          Жамиятимизнинг корпоратив бошкарув тизимини такомиллаштириш ва самарадорлик мухим курсаткичларини бахолаш учун шу сохада хизмат курсатадиган корхоналарининг уз таклифларини бизга тавсия этишини сурайди.


Жамиятнинг тулик номи: «Qonirat un zavodi» Aksiyadorlik jamiyati.
Манзили: Коракалпогистон Республикаси, Кунгрот тумани, ишлаб чикариш зонаси.
Маълумот телефон:  (8361) 312-28-63, 312-31-75, (+ 99 890) 714-17-77.
Жамиятнинг электрон почта манзили:   kungrad_un@mail.ru
           Жамиятнинг Веб сайти :   kungrad-un-zavod.uz.

Бош хисобчи