Акционерное общество

«КОНИРАТ УН ЗАВОДИ»

«Qonirat un zavodi» AJ акциядорлари диккатига!

14 март 2019

          2019 йил 29-март куни соат 10-00 дан бошлаб «Qonirat un zavodi» Aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг 2018 йил молия-хужалик фаолияти якунлари юзасидан утказиладиган навбатдаги Умумий йигилиши  жамият маъмурият биносида утказилади. 

 
Кун тартиби:

1.  «Qonirat un zavodi» AJи 2018 йил якунлари буйича Кузатув кенгаши раиси хисоботини эшитиш.
2.  «Qonirat un zavodi» AJи 2018 йил якунлари буйича Бошкарув кенгаши раиси  хисоботини эшитиш.
3.  «Qonirat un zavodi» AJи  2018 йил якунлари буйича Тафтиш комиссияси  хисоботини эшитиш.
4. «Qonirat un zavodi» AJи 2018 йил якунлари молиявий хисоботнинг миллий страндартлар буйича аудит хулосасини тасдиклаш.
5. «Qonirat un zavodi» AJи 2018 йил якунлари молиявий хисоботнинг халкаро страндартлар буйича аудит хулосасини тасдиклаш.
6. «Qonirat un zavodi»AJи 2018 йил якунлари буйича йиллик хисоботлар ва бухгалтерия балансини тасдиклаш.
7. «Qonirat un zavodi»AJи 2018 йил якунлари буйича Соф фойда  хисобварагини  тасдиклаш ва  унинг  соф фойдасини  таксимлаш.
8.  «Qonirat un zavodi»AJи  2019 йил учун белгиланган  бизнес - режасини тасдиклаш.
9. «Qonirat un zavodi»AJи 2019 йилда молиявий хисоботнинг миллий страндартлари буйича аудиторлик текширув утказиш учун аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш ва унинг хизматига туланадиган хак микдори  чегарасини белгилаш.
10. «Qonirat un zavodi»AJи 2019 йилда молиявий хисоботнинг халкаро страндартлари буйича аудиторлик текширув утказиш учун аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш ва унинг хизматига туланадиган хак микдори  чегарасини белгилаш.
11. «Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рагбатлантириш тугрисида Низом» ни тасдиклаш.
12. 2019 йил учун «Qonirat un zavodi» AJи  Кузатув кенгаши аъзоларини  кайта  сайлаш.
13. 2019 йил учун «Qonirat un zavodi» AJи  Тафтиш комиссия аъзоларини  кайта сайлаш.
14. 2019 йил учун «Qonirat un zavodi» AJи  Бошкарув кенгаши раиси  ва аъзоларини  кайта сайлаш.
15. «Qonirat un zavodi» AJи Кузатув кенгаши ва Бошкарув кенгаши раислари узаро 1 йилга тузилган мехнат шартномасини тасдиклаш.
16. «Qonirat un zavodi» Ajи Уставининг янги тахририни ишлаб чикиш ва тасдиклаш.

Жамиятнинг тулик номи: «Qonirat un zavodi» Aksiyadorlik jamiyati.
Манзили: Коракалпогистон Республикаси, Кунгрот тумани, ишлаб чикариш зонаси.
Карор кабул килган орган: Жамият Кузатув кенгаши мажлисининг 2019 йил 12-мартдаги  1-сонли баёни.
Жамият Умумий йигилишига катнашиш хукукига эга булган акциядорланинг руйхати тузиладиган сана:    2019 йил 25 - март.
Маълумот телефон:  (+99890728-09-54), (+ 99 890) 714-17-77.
Жамиятнинг электрон почта манзили:   kungrad_un@mail.ru
Жамиятнинг Веб сайти :   kungrad-un-zavod.uz.


Кузатув кенгаши